Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
  • 0949319999
  • 04.22 46 33 77
Thông tin hữu ích
Đối tác - khách hàng

Danh mục văn bản tra cứu!

DANH MỤC TRA CỨU CÁC VĂN BẢN QPPL
CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 

1. Luật:

 

Tên Văn bản

Ban hành

Hiệu lực

Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 của Quốc hội

12/07/2006

Còn Hiệu lực

Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 của Quốc hội

12/12/2005

Còn Hiệu lực

Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 của Quốc hội

12/12/2005

Còn Hiệu lực

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội

12/12/2005

Còn Hiệu lực

Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 của Quốc hội

09/12/2005

Còn Hiệu lực

Luật Đất đai số 13/2003/QH11

10/12/2003

Còn Hiệu lực

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11

10/12/2003

Còn Hiệu lực

 

2. Nghị định:

 

Tên Văn bản

Ban hành

Hiệu lực

Nghị định 58/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

05/05/2008

Còn Hiệu lực

Nghị định 49/2008/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

 

18/04/2008

 

Còn Hiệu lực

Nghị định 35/2008/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang

25/03/2008

Còn Hiệu lực

Nghị định 03/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

07/01/2008

Còn Hiệu lực

Nghị định 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị

07/12/2007

Còn Hiệu lực

Nghị định 153/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

15/10/2007

Còn Hiệu lực

Nghị định 154/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

15/10/2007

Còn Hiệu lực

Nghị định 139/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

05/09/2007

Còn Hiệu lực

Nghị định 166/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu chung

16/11/2007

Còn Hiệu lực

Nghị định 167/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động

16/11/2007

Còn Hiệu lực

Nghị định 124/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng

31/7/2007

Còn Hiệu lực

Nghị định 111/2007/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty Nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước hoạt động theo hình thức công ty mẹ-công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

26/06/2007

Còn Hiệu lực

Nghị định 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

13/6/2007

Còn Hiệu lực

Nghị định 88/2007/NĐ-CP của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp

28/5/2007

Còn Hiệu lực

Nghị định 78/2007/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao-Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao

11/05/2007

Còn Hiệu lực

Nghị định 72/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý an toàn đập

07/05/2007

Còn Hiệu lực

Nghị định 41/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng ngầm đô thị

22/03/2007

Còn Hiệu lực

Nghị định 29/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý kiến trúc đô thị

27/02/2007

Còn Hiệu lực

Nghị định 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

29/9/2006

Còn Hiệu lực

Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

22/09/2006

Còn Hiệu lực

Nghị định 101/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

21/09/2006

Còn Hiệu lực

Nghị định 95/2006/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

08/09/2006

Còn Hiệu lực

Nghị định 90/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

06/09/2006

Còn Hiệu lực

Nghị định 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

27/01/2006

Còn Hiệu lực

Nghị định 02/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới

05/01/2006

Còn Hiệu lực

Nghị định 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

14/11/2005

Chưa xác định

Nghị định 95/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng

15/07/2005

Còn Hiệu lực

Nghị định 71/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù

06/06/2005

Chưa xác định

Nghị định 46/2005/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra xây dựng

06/04/2005

Chưa xác định

Nghị định 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

07/02/2005

Còn Hiệu lực

Nghị định 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quy hoạch xây dựng

24/01/2005

Chưa xác định

Nghị định 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

16/12/2004

Còn Hiệu lực

Nghị định 182/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

29/10/2004

Chưa xác định

Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai

29/10/2004

Còn Hiệu lực

Nghị định 126/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà

26/05/2004

Còn Hiệu lực

 

 

 

 

 

 

 

3. Quyết định của Thủ tướng chính phủ

 

Tên Văn bản

Ban hành

Hiệu lực

Quyết định 17/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại

28/01/2008

Còn Hiệu lực

Quyết định 02/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài

07/01/2008

Còn Hiệu lực

Quyết định 165/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tạm thời tiêu chuẩn thanh tra viên chuyên ngành xây dựng quận, huyện và xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

27/10/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 131/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng Việt Nam

09/08/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 89/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

18/06/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 78/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phòng, chống động đất, sóng thần

29/05/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 49/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 101 của Luật Xây dựng

11/04/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 28/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2007 - 2010

28/02/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 256/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

09/11/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 68/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng

22/03/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 40/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 - 2010

15/02/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 39/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng

28/02/2005

Chưa xác định

Quyết định 87/2004/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

19/5/2004

Chưa xác định

 

4. Thông tư.

4.1. Bộ Xây dựng

 

Tên Văn bản

Ban hành

Hiệu lực

Thông tư 15/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn đánh giá, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu

17/06/2008

Còn Hiệu lực

Thông tư 14/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về phân hạng nhà chung cư

02/06/2008

Còn Hiệu lực

Thông tư 13/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

21/05/2008

Còn Hiệu lực

Thông tư 12/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

07/05/2008

Còn Hiệu lực

Thông tư 11/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại

05/05/2008

Còn Hiệu lực

Thông tư 10/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc đánh giá, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu

22/04/2008

Hết Hiệu lực

Thông tư 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

17/04/2008

Còn Hiệu lực

Thông tư 08/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch cấp tỉnh, thành phố

10/04/2008

Còn Hiệu lực

Thông tư 07/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng

07/04/2008

Còn Hiệu lực

Thông tư 06/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị

20/03/2008

Còn Hiệu lực

Thông tư 05/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

22/02/2008

Hết Hiệu lực

Thông tư 04/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý đường đô thị

20/02/2008

Còn Hiệu lực

Thông tư 03/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

25/01/2008

Còn Hiệu lực

Thông tư 01/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

02/01/2008

Còn Hiệu lực

Thông tư 02/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010

02/01/2008

Còn Hiệu lực

Thông tư 13/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn

31/12/2007

Còn Hiệu lực

Thông tư 11/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng

11/12/2007

Còn Hiệu lực

Thông tư 10/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quy hoạch xây dựng công sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

22/11/2007

Còn Hiệu lực

Thông tư 09/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam

02/11/2007

Còn Hiệu lực

Thông tư 08/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị

10/09/2007

Còn Hiệu lực

Thông tư 07/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

25/07/2007

Còn Hiệu lực

Thông tư 05/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

25/07/2007

Còn Hiệu lực

Thông tư 06/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng

25/07/2007

Còn Hiệu lực

Thông tư 03/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn bổ sung việc thực hiện của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991

22/05/2007

Còn Hiệu lực

Thông tư 02/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ

14/02/2007

Còn Hiệu lực

Thông tư 01/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung của Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ

31/01/2007

Còn Hiệu lực

Thông tư 08/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng

24/11/2006

Còn Hiệu lực

Thông tư 06/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình

10/11/2006

Còn Hiệu lực

Thông tư 07/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

10/11/2006

Còn Hiệu lực

Thông tư 05/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

01/11/2006

Còn Hiệu lực

Thông tư 04/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế khu đô thị mới ban hành theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ

18/08/2006

Còn Hiệu lực

Thông tư 03/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn bổ sung một số nội dung của các Thông tư số 02/2005/TT-BXD, Thông tư số 04/2005/TT-BXD và Thông tư số 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

22/05/2006

Còn Hiệu lực

Thông tư 01/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010

17/05/2006

Hết Hiệu lực

Thông tư 02/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng

17/05/2006

Còn Hiệu lực

Thông tư 20/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị

20/12/2005

Chưa xác định

Thông tư 19/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị đinh số 127/2005/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 01/7/1991

01/12/2005

Còn Hiệu lực

Thông tư 17/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị

01/11/2005

Hết Hiệu lực

Thông tư 16/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình

13/10/2005

Chưa xác định

Thông tư 15/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng

19/08/2005

Hết Hiệu lực

Thông tư 14/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

10/08/2005

Hết Hiệu lực

Thông tư 13/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng

05/08/2005

Còn Hiệu lực

Thông tư 12/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng

15/07/2005

Còn Hiệu lực

Thông tư 11/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

14/07/2005

Chưa xác định

Thông tư 08/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ

06/05/2005

Hết Hiệu lực

Thông tư 09/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng

06/05/2005

Hết Hiệu lực

Thông tư 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công

15/04/2005

Hết Hiệu lực

Thông tư 07/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng

15/04/2005

Chưa xác định

Thông tư 05/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

12/04/2005

Chưa xác định

Thông tư 04/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình

01/04/2005

Hết Hiệu lực

Thông tư 03/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản

04/03/2005

Hết Hiệu lực

Thông tư 02/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng

25/02/2005

Hết Hiệu lực

Thông tư 01/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà

21/01/2005

Chưa xác định

Thông tư 05/2004/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

15/09/2004

Chưa xác định

Thông tư 04/2004/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 78/2004/QĐ-TTg ngày 7/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

07/07/2004

Chưa xác định

Thông tư 03/2004/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện hình thức tổng thầu xây lắp các dự án nguồn điện được chỉ định thầu

07/05/2004

Chưa xác định

Thông tư 02/2004/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn tính bổ sung chi phí xây dựng công trình do giá thép xây dựng tăng đột biến

22/04/2004

Chưa xác định

 

4.2. Bộ Tài Chính

 

Tên Văn bản

Ban hành

Hiệu lực

Thông tư 51/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước

16/06/2008

Còn Hiệu lực

Thông tư 24/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch

14/03/2008

Còn Hiệu lực

Thông tư 149/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn ngân sách cho các hoạt động của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong qúa trình quản lý các dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

14/12/2007

Còn Hiệu lực

Thông tư 146/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

06/12/2007

Còn Hiệu lực

Thông tư 130/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

02/11/2007

Còn Hiệu lực

Thông tư 128/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc sử dụng nguồn vốn để cải tạo, xây dựng mới và bảo trì công sở; xác định giá trị tài sản công sở của các cơ quan hành chính nhà nước

01/11/2007

Còn Hiệu lực

Thông tư 126/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án xây dựng công trình giao thông trên địa bàn các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn

30/10/2007

Còn Hiệu lực

Thông tư 118/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

02/10/2007

Còn Hiệu lực

Thông tư 115/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

25/09/2007

Còn Hiệu lực

Thông tư 107/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước

7/9/2007

Còn Hiệu lực

Thông tư 98/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

9/8/2007

Còn Hiệu lực

Thông tư 87/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thí điểm xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn và kế hoạch chi tiêu trung hạn giai đoạn 2008 - 2010

19/07/2007

Còn Hiệu lực

Thông tư 64/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2008

15/06/2007

Còn Hiệu lực

Thông tư 33/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

9/4/2007

Còn Hiệu lực

Thông tư 27/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

3/4/2007

Còn Hiệu lực

Thông tư 20/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, cấp phát, quản lý, sử dụng chi phí thăm dò, khai quật khảo cổ khi cải tạo, xây dựng công trình

14/03/2007

Còn Hiệu lực

Thông tư 02/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ

08/01/2007

Còn Hiệu lực

Thông tư 112/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèm theo Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ

27/12/2006

Còn Hiệu lực

Thông tư 107/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2007

20/11/2006

Còn Hiệu lực

Thông tư 96/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá

16/10/2006

Còn Hiệu lực

Thông tư 95/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

12/10/2006

Hết Hiệu lực

Thông tư 70/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

02/08/2006

Còn Hiệu lực

Thông tư 56/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2007

23/06/2006

Còn Hiệu lực

Thông tư 116/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc

19/12/2005

Chưa xác định

Thông tư 95/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ

26/10/2005

Còn Hiệu lực

Thông tư 72/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước hoạt động theo mô hình "Công ty mẹ - Công ty con"

01/09/2005

Chưa xác định

 

4.3. Bộ Tài nguyên môi trường

 

Tên Văn bản

Ban hành

Hiệu lực

Thông tư 08/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất

02/08/2007

Còn Hiệu lực

Thông tư 06/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

15/06/2007

Còn Hiệu lực

Thông tư 05/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về sử dụng đất và việc quản lý đất đai đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục - thể thao, khoa học - công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em

30/05/2007

Còn Hiệu lực

Thông tư 09/2006/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc chuyển đổi hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

25/09/2006

Còn Hiệu lực

Thông tư 04/2006/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

22/05/2006

Còn Hiệu lực

Thông tư 01/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên va Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai

13/04/2005

Chưa xác định

 

5. Quyết định

5.1. Bộ Xây dựng

 

Tên Văn bản

Ban hành

Hiệu lực

Quyết định 926/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Tổ thường trực theo dõi, kiểm tra, đề xuất giải pháp xử lý những vướng mắc do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

22/07/2008

Còn Hiệu lực

Quyết định 905/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc đính chính Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 ban hành Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

14/07/2008

Còn Hiệu lực

Quyết định 11/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

01/07/2008

Còn Hiệu lực

Quyết định 10/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định điều kiện năng lực của nhà thầu khi thi công công việc, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng có yêu cầu đặc biệt

25/06/2008

Còn Hiệu lực

Quyết định 09/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam "Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khoẻ"

06/06/2008

Còn Hiệu lực

Quyết định 08/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

28/05/2008

Còn Hiệu lực

Quyết định 678/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Xây dựng

09/05/2008

Còn Hiệu lực

Quyết định 588/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Vật liệu xây dựng

23/04/2008

Còn Hiệu lực

Quyết định 589/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Kiến trúc, quy hoạch xây dựng

23/04/2008

Còn Hiệu lực

Quyết định 06/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

18/04/2008

Còn Hiệu lực

Quyết định 05/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 03/2008/NQ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007 - 2011

08/04/2008

Còn Hiệu lực

Quyết định 04/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng"

03/04/2008

Còn Hiệu lực

Quyết định 463/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý hoạt động xây dựng

02/04/2008

Còn Hiệu lực

Quyết định 467/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Kinh tế xây dựng

02/04/2008

Còn Hiệu lực

Quyết định 477/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn

02/04/2008

Còn Hiệu lực

Quyết định 03/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng

31/03/2008

Còn Hiệu lực

Quyết định 377/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng

14/03/2008

Còn Hiệu lực

Quyết định 02/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định quản lý thông tin về năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng qua Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng

20/02/2008

Còn Hiệu lực

Quyết định 01/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

01/02/2008

Còn Hiệu lực

Quyết định 06/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà chung cư

03/01/2008

Còn Hiệu lực

Quyết định 29/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản

31/12/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 28/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng

28/12/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 1365/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng

05/11/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 27/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

29/10/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 26/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

21/09/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 25/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành các mẫu văn bản; qui định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra xây dựng quận, huyện, xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

20/07/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 24/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 397: 2007 "Hoạt độ phóng xạ tự nhiên của vật liệu xây dựng - Mức an toàn trong sử dụng và phương pháp thử"

07/06/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 23/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 395: 2007 “Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn”

04/06/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 22/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 104: 2007 "Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế"

30/05/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 21/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định các yêu cầu về tiêu chuẩn xây dựng công sở các cơ quan hành chính nhà nước

28/05/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 20/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành mô hình công sở mẫu cơ quan hành chính nhà nước

23/05/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 17/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 392: 2007 "Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử"

07/05/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 16/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 391: 2007 "Bê tông - Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên"

25/04/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 13/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị"

23/04/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 14/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị"

23/04/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 12/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý kiến trúc xây dựng Khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia

23/03/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 11/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 390: 2007 "Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu"

13/03/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 10/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 389: 2007 "Sản phẩm bê tông ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu"

06/03/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 09/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 388: 2007 "Sơn - Phương pháp xác định độ cứng của màng phủ bằng thiết bị con lắc"

05/03/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 08/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 382: 2006 "Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ chịu mài mòn ở nhiệt độ thường"

29/01/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 05/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 384: 2007 "Vật liệu chịu lửa - vữa cao Alumin"

23/01/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 06/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 383 : 2006 "Vật liệu chịu lửa - vữa Manhêdi"

23/01/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 02/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 381: 2007 "Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ bền uốn ở nhiệt độ cao"

18/01/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 01/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 380: 2007 "Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định khối lượng thể tích vật liệu dạng hạt"

18/01/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 41/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 371: 2006 "Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng"

29/12/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 40/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 379: 2006 "Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định hàm lượng Phốtpho pentôxit"

28/12/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 38/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 385: 2006 "Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng"

27/12/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 39/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 378 : 2006 "Vật liệu chịu lửa - phương pháp xác định hàm lượng Titan Dioxit"

27/12/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 37/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 377: 2006 "Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thiết kế"

22/12/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 36/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 387: 2006 "Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu"

19/12/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 35/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc bổ sung một số nội dung của "Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam" ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 07/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

22/11/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 1547/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo công trình, sản phẩm xây dựng chất lượng cao - Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đánh giá và công nhận công trình, sản phẩm xây dựng đạt chất lượng cao của ngành xây dựng trong kế hoạch 5 năm 2006 - 2010

13/11/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 34/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng ngành Xây dựng

10/10/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 33/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong lĩnh vực thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình

05/10/2006

Còn Hiệu lực

Quyết 32/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 376: 2006 "Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định thời gian đông kết"

20/09/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 29/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

14/09/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 30/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong các lĩnh vực thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, cung cấp thông tin và chứng chỉ quy hoạch xây dựng

14/09/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 31/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong việc cấp giấy phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

14/09/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 27/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ

06/09/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 25/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

05/09/2006

Hết Hiệu lực

Quyết định 26/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 374: 2006 "Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu"

05/09/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 24/2006/QĐ-BXD của Bộ Xăy dựng về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Bộ Xây dựng

21/08/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 23/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Qui chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng

18/08/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 22/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế gửi nhận và quản lý khai thác, sử dụng văn bản, giấy tờ hành chính trên mạng tin học của Bộ Xây dựng

08/08/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 21/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tiêu chuẩn TCXDVN 323: 2004 ban hành theo Quyết định số 26/2004/QĐ-BXD ngày 02/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

19/07/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 20/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 373 : 2006 "Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà"

12/07/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 19/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 372: 2006 "Ống bê tông cốt thép thoát nước"

05/07/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 18/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 303: 2006 "Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu"

16/06/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 17/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định tạm thời về điều kiện tối thiểu của nhà ở cho người lao động thuê để ở

07/06/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 16/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định thiết kế điển hình, thiết kế mẫu công sở hành chính nhà nước

05/06/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 15/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định chế độ bảo trì công sở các cơ quan hành chính nhà nước

02/06/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 14/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 194: 2006 "Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật"

24/05/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 13/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 361: 2006 "Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế"

19/04/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 11/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về uỷ quyền trong quản lý đầu tư xây dựng công trình đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

11/04/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 09/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

29/03/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 05/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà

08/03/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 02/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 357: 2005 "Nhà và công trình dạng tháp - Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa"

10/01/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 01/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 362: 2005 "Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế"

05/01/2006

Còn Hiệu lực

Quyết định 45/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 359: 2005 "Cọc - Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ"

19/12/2005

Chưa xác định

Quyết định 41/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 360: 2005 "Bê tông nặng - Xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng"

29/11/2005

Chưa xác định

Quyết định 42/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 353: 2005 "Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế"

29/11/2005

Chưa xác định

Quyết định 40/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam: QCXDVN 09: 2005 "Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả"

17/11/2005

Chưa xác định

Quyết định 38/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng"

02/11/2005

Chưa xác định

Quyết định 37/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị"

02/11/2005

Chưa xác định

Quyết định 36/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Quy định về tiêu chuẩn thanh tra viên, cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan thanh tra xây dựng, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra xây dựng"

24/10/2005

Chưa xác định

Quyết định 35/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 335: 2005 "Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát - Phòng khán giả"

19/10/2005

Chưa xác định

Quyết định 34/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 356: 2005 "Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế"

10/10/2005

Chưa xác định

Quyết định 33/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt

04/10/2005

Hết Hiệu lực

Quyết định 32/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 351: 2005 "Quy trình kỹ thuật quan trắc chuyển dịch ngang nhà và công trình"

30/09/2005

Chưa xác định

Quyết định 29/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 354: 2005 "Bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng sunfat trong bê tông"

25/08/2005

Chưa xác định

Quyết định 30/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 349: 2005 "Cát nghiền cho bê tông và vữa"

25/08/2005

Chưa xác định

Quyết định 1626/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc đính chính Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng

23/08/2005

Chưa xác định

Quyết định 28/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán khảo sát xây dựng

10/08/2005

Hết Hiệu lực

Quyết định 26/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 175: 2005 "Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế"

08/08/2005

Chưa xác định

Quyết định 27/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành 9 TCXDVN chuyển dịch từ tiêu chuẩn quốc tế ISO: TCXDVN 339, 340, 342, 343, 344, 345, 346, 347 và 348: 2005

08/08/2005

Chưa xác định

Quyết định 25/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Xây dựng

08/08/2005

Chưa xác định

Quyết định 24/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng "

29/07/2005

Hết Hiệu lực

Quyết định 22/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 341: 2005 "Sơn tường - Sơn nhũ tương - Phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn"

28/07/2005

Chưa xác định

Quyết định 23/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 314: 2005 "Hàn kim loại - Thuật ngữ và Định nghĩa"

28/07/2005

Chưa xác định

Quyết định 21/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định về Hệ thống ký hiệu bản vẽ dùng trong các đồ án quy hoạch xây dựng

22/07/2005

Chưa xác định

Quyết định 20/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 352: 2005 "Sơn - Phương pháp không phá huỷ xác định chiều dày màng sơn khô"

19/07/2005

Chưa xác định

Quyết định 19/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý, lập và sử dụng tài liệu bí mật Nhà nước

29/06/2005

Chưa xác định

Quyết định 1857/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hµnh ch­¬ng tr×nh khung båi d­ìng nghiÖp vô gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh

29/5/2005

Chưa xác định

Quyết định 16/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 334: 2005 "Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp"

05/05/2005

Chưa xác định

Quyết định 15/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng

25/04/2005

Chưa xác định

Quyết định 14/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 336: 2005 "Vữa dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử"

22/04/2005

Chưa xác định

Quyết định 13/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 337: 2005 "Vữa và bêtông chịu axít"

22/04/2005

Chưa xác định

Quyết định 12/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.

18/04/2005

Chưa xác định

Quyết định 10/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

15/04/2005

Hết Hiệu lực

Quyết định 11/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình.

15/04/2005

Hết Hiệu lực

Quyết định 09/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam".

07/04/2005

Còn Hiệu lực

Quyết định 08/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 333: 2005 "Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế".

04/04/2005

Chưa xác định

Quyết định 06/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng

03/02/2005

Chưa xác định

Quyết định 05/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Định mức dự toán xây dựng cơ bản"

24/01/2005

Hết Hiệu lực

Quyết định 04/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 309: 2004 "Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung"

10/01/2005

Chưa xác định

Quyết định 27/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 320: 2004 "Bãi chôn lấp chất thải nguy hại - Tiêu chuẩn thiết kế"

09/11/2004

Chưa xác định

Quyết định 26/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 323: 2004 "Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế"

02/11/2004

Còn Hiệu lực

Quyết định 24/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành tiêu chuẩn TCXDVN 324: 2004 - Xi măng xây trát

26/10/2004

Chưa xác định

Quyết định 17/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành bổ sung định mức dự toán công tác khoan lỗ cọc, khoan nhồi và thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông

05/07/2004

Hết Hiệu lực

Quyết định 13/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ công chức lãnh đạo ngành Xây dựng tại địa phương

13/05/2004

Chưa xác định

Quyết định 01/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 296: 2004 "Giàn giáo - Các yêu cầu về an toàn"

11/02/2004

Chưa xác định

 

5.2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Tên Văn bản

Ban hành

Hiệu lực

Quyết định 937/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp

23/07/2008

Còn Hiệu lực

Quyết định 731/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp

10/06/2008

Còn Hiệu lực

Quyết định 678/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy định về chứng chỉ tham gia khoá học về đấu thầu

02/06/2008

Còn Hiệu lực

Quyết định 419/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu

07/04/2008

Còn Hiệu lực

Quyết định 1583/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

24/12/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 1591/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp

24/12/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 1175/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

10/10/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 521/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

22/05/2007

 

Quyết định 1102/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Mẫu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp

18/09/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định 909/2005/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá

13/09/2005

Chưa xác định

 

6. Công văn Bộ Xây dựng

 

Tên Văn bản

Ban hành

Hiệu lực

Công văn 1320/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc tiếp tục thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở

07/07/2008

Còn Hiệu lực

Công văn 1272/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc áp dụng Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về quy trình cung cấp thông tin Quy hoạch xây dựng

01/07/2008

Còn Hiệu lực

Công văn 1160/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng

17/06/2008

Còn Hiệu lực

Công văn 1116/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc báo cáo về tình hình chất lượng công trình xây dựng tại địa phương 6 tháng đầu năm 2008

12/06/2008

Còn Hiệu lực

Công văn 187/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình hoạt động xây dựng 6 tháng đầu năm 2008

06/06/2008

Còn Hiệu lực

Công văn 1066/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc công bố mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

05/06/2008

Còn Hiệu lực

Công văn 72/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

03/06/2008

Còn Hiệu lực

Công văn 982/BXD-PC của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản và Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản

26/05/2008

Còn Hiệu lực

Công văn 737/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

22/04/2008

Còn Hiệu lực

Công văn 49/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

22/04/2008

Còn Hiệu lực

Công văn 734/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố nội dung cơ bản của tài liệu đào tạo, bồi dường nghiệp vụ định giá xây dựng

21/04/2008

Còn Hiệu lực

Công văn 564/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng

31/03/2008

Còn Hiệu lực

Công văn 402/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

10/03/2008

Còn Hiệu lực

Công văn 344/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc đính chính Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng

12/12/2007

Còn Hiệu lực

Công văn 2507/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng công trình

26/11/2007

Còn Hiệu lực

Công văn 2508/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

26/11/2007

Còn Hiệu lực

Công văn 1989/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc giải đáp các vướng mắc, kiến nghị trong quản lý đầu tư xây dựng

19/09/2007

Còn Hiệu lực

Công văn 1918/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

06/09/2007

Còn Hiệu lực

Công văn 1895/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình nhà ở tư nhân

05/09/2007

Còn Hiệu lực

Công văn 1776/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng

16/8/2007

Còn Hiệu lực

Công văn 1777/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt hệ thống điện công trình; ống và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng ống và thiết bị; khai thác nước ngầm

16/8/2007

Còn Hiệu lực

Công văn 1778/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dư toán sửa chữa công trình XD

16/8/2007

Còn Hiệu lực

Công văn 1779/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần khảo xát XD

16/8/2007

Còn Hiệu lực

Công văn 1780/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu XD

16/8/2007

Còn Hiệu lực

Công văn 1781/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm đường dây và trạm biến áp

16/8/2007

Còn Hiệu lực

Công văn 1782/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt máy, thiết bị

16/8/2007

Còn Hiệu lực

Công văn 1783/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình.

16/8/2007

Còn Hiệu lực

Công văn 1784/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức vật trong XD

16/8/2007

Còn Hiệu lực

Công văn 1751/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

14/08/2007

Còn Hiệu lực

Công văn 1599/BXD-VP của Bộ Xây dựng về phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng

25/7/2007

Còn Hiệu lực

Công văn 1600/BXD-VP của Bộ Xây dựng về Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2007

25/7/2007

Còn Hiệu lực

Công văn 1601/BXD-VP của Bộ Xây dựng về Chỉ số giá XD

25/7/2007

Còn Hiệu lực

Công văn 401/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời một số câu hỏi liên quan đến các dự án xây dựng nhà ở

13/03/2006

Còn Hiệu lực

Công văn 2685/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn bổ sung một số điểm trong Thông tư số 02/2005/TT-BXD và Thông tư số 04/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

27/12/2005

Chưa xác định

Công văn 2646/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

23/12/2005

Chưa xác định

Công văn 2200/BXD-KSTK của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình

27/10/2005

Chưa xác định

Công văn 1509/BXD-KSTK của Bộ Xây dựng về việc nội dung thẩm định thiết kế trong báo cáo kinh tế kỹ thuật

28/07/2005

Chưa xác định

Công văn 1128/BXD-PC của Bộ Xây dựng về việc bổ sung Công văn số 1067/BXD-PC ngày 14/7/2004

23/07/2004

Chưa xác định

Công văn 1067/BXD-PC của Bộ Xây dựng về việc xử lý chuyển tiếp việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động xây dựng hiện hành và thực hiện quy định của Luật Xây dựng năm 2003

14/07/2004

Chưa xác định

Công văn 292/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng

11/03/2004

Chưa xác định

Công văn 2045/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quy trình thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán

03/12/2003

Chưa xác định

 

6. Về công tác đền bù - giải phóng mặt bằng

 

Tên Văn bản

Ban hành

Hiệu lực

Công văn 721/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng

15/05/2008

Còn Hiệu lực

Công văn 642/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đền bù giải tỏa

29/04/2008

Còn Hiệu lực

Thông tư 107/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước

07/09/2007

Còn Hiệu lực

Công văn 3103/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc chi phí tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng giao thông

07/06/2007

Còn Hiệu lực

Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát "việc thực hiện chính sách, pháp luật về đền bù, giải phóng mặt bằng và giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi"

30/01/2007

Còn Hiệu lực

Công văn 3005/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với tiền đền bù, hỗ trợ đấ bị thu hồi

17/08/2006

Còn Hiệu lực

Công văn 2246/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hạch toán chi phí đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng

26/06/2006

Còn Hiệu lực

Công văn 1514/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chi phí đền bù giải toả

24/04/2006

Còn Hiệu lực

Công văn 388/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc chi phí đền bù hỗ trợ

25/01/2006

Còn Hiệu lực

Công văn 311/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ tiền đền bù về đất vào tiền sử dụng đất phải nộp

20/01/2006

Còn Hiệu lực

Công văn 170/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ tiền đền bù về đất vào tiền sử dụng đất phải nộp

12/01/2006

Còn Hiệu lực

Công văn 105/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chứng từ đối với khoản đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng

10/01/2006

Còn Hiệu lực

 

7. Quy trình thanh quyết toán:

 

Quyết định số 25/QĐ-KBNN về việc ban hành quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư ngoài nước

14/01/2008

Còn Hiệu lực

Quyết định số 25/QĐ-KBNN về sủa đổi quyết định số 297/QĐ-KBNN hướng dẫn quy trình thanh toán , quyết toán

11/12/2007

Còn Hiệu lực

Quyết định số 297/QĐ-KBNN về quy trình thanh toán , quyết toán

18/5/2007

Còn Hiệu lực

 

 
 
Tin liên quan