Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
  • 0949319999
  • 04.22 46 33 77
Thông tin hữu ích
Đối tác - khách hàng

Công văn Số: 2572/BXD-KHTC

BỘ XÂY DỰNG

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 2572/BXD-KHTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2008

V/v: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2008 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2009.

 

 

 

Kính gửi:

 

- Các Sở Xây dựng

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

 

Để chuẩn bị cho việc kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2008, Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ báo cáo về tình hình thực

hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch năm 2009 của đơn vị mình, cụ thể như sau:

1. Đối với các Sở

a) Phân tích, đánh giá về tình hình các lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao trên địa bàn; nêu rõ những mặt được

và chưa được, nguyên nhân và những giải pháp khắc phục.

b) Báo cáo kèm theo biểu số liệu về các chỉ tiêu thuộc ngành Xây dựng đạt được trong năm 2008 của địa phương và dự kiến kế hoạch năm

2009 (các chỉ tiêu báo cáo theo Quyết định số 28/2007/ QĐ-BXD ngày 28/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng); các giải pháp chủ yếu để thực hiện.

2. Đối với các doanh nghiệp

a) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2008.

Nội dung báo cáo phải bám sát vào tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại các Chỉ thị: số 03/2008/CT-BXD ngày 31/3/2008,

số 06/2008/CT-BXD ngày 08/5/2008 và số 08/2008/CT-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Phần thuyết minh: cần nêu ra đư­ợc những mặt mạnh, những tồn tại; các yếu tố khách quan, nguyên nhân chủ quan, tình hình biến động

thị trường...tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2008 và những kết quả chủ yếu đã đạt được. Trong đó, cần tập trung báo

cáo rõ một số nội dung sau:

+ Phân tích, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh trong từng lĩnh vực (xây lắp, sản xuất công nghiệp, tư vấn...).

+ Kết quả thực hiện đầu tư các dự án: tổng số các dự án đăng ký trong kế hoạch năm 2008, tổng số dự án đã và đang thực hiện

(có phân theo lĩnh vực và nêu rõ có bao nhiêu dự án khởi công mới, bao nhiêu dự án dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm);

tình hình huy động vốn cho các dự án, đánh giá chung tiến độ, khối lượng, giải ngân của các dự án...

+ Kết quả sắp xếp đổi mới doanh nghiệp

+ Các khó khăn vướng mắc của đơn vị và kiến nghị các giải pháp tháo gỡ

- Phần số liệu (theo mẫu biểu kèm theo Quyết định số 975/QĐ-BXD ngày 4 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban

hành quy định chế độ báo cáo thống kê định kỳ đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng).

b) Căn cứ kết quả thực hiện năm 2008, các đơn vị rà soát, xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm và đăng ký các chỉ tiêu kế hoạch

năm 2009 (theo mẫu biểu gửi kèm theo).

3. Đối với các đơn vị sự nghiệp.

a) Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2008, bao gồm cả việc đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm

2008.

b) Xây dựng kế hoạch tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo lấy thu bù chi và có tích luỹ theo quy định hiện hành; kế hoạch

đầu tư phát triển (vốn tự huy động, vốn đề nghị hỗ trợ từ ngân sách nhà nước...); kế hoạch thực hiện các đề tài, dự án sự nghiệp kinh tế,

sự nghiệp môi trường, dự án ODA, Chương trình mục tiêu quốc gia..., kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thư­ờng xuyên được giao năm 2009.

4. Đối với các Cục, Vụ, Thanh tra Xây dựng

a) Phân tích, đánh giá về tình hình các lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong năm 2008; trong đó lưu ý

đánh giá sâu về việc xây dựng và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước

của Bộ đã được ban hành, tình hình cải cách hành chính, nêu rõ những mặt được và chưa được, nguyên nhân và những giải pháp khắc phục.

b) Phần số liệu: yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trên phạm vi cả nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách (theo

mẫu quy định tại Quyết định số 28/2007/QĐ-BXD ngày 18/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu và chế

độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng).

Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện, gửi Báo cáo bằng văn bản về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 5/01/2009 và

gửi trước theo số fax: (043)9742066 hoặc (043)9762153 hoặc địa chỉ hộp thư điện tử: baocaobxd@moc.gov.vn. để tổng hợp./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng(b/c);

- Lưu VP, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

ĐÃ KÝ

 

Cao lại Quang